Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna

Tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez Politechnikę Wrocławską na witrynie internetowej lub stronie podmiotowej BIP następuje na wniosek. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.).
W celu ułatwienia komunikacji z wnioskodawcą oraz zapewnienia precyzji zapytania, zachęcamy do składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej z wykorzystaniem poniższego formularza:

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Na podstawie art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystywaniu (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Politechniki Wrocławskiej, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w Rozdziale 2a Ustawy.

Przepisów tych nie stosuje się w zakresie informacji publicznych służących działalności badawczej oraz dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej (art. 23a ust. 3 p. 5 Ustawy).

Osoby lub podmioty, które na podstawie przywołanych powyżej przepisów ponownie wykorzystywać będą informację publiczną pozyskaną z zasobów Politechniki Wrocławskiej, zobowiązane są do:

  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Politechniki Wrocławskiej;

  • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

W przypadku informacji publicznej nieumieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Wrocławskiej oraz w przypadku zamiaru wykorzystania informacji publicznej na warunkach innych, niż określone powyżej, informację tę udostępnia się do ponownego wykorzystywania na wniosek osoby zainteresowanej.

Ostatnia modyfikacja: 08-03-2017 Wytworzone przez: Dział Organizacyjny Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2018