Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia wewnętrzne

Nr zarządzenia Data wydania Zarządzenie dotyczy
104/2017 21-09-2017 w sprawie zmian w administracji centralnej Uczelni dotyczących komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju
103/2017 21-09-2017 w sprawie zmian w administracji centralnej Uczelni dotyczących komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia i Prorektorowi ds. Nauczania
102/2017 21-09-2017 w sprawie zmian w administracji centralnej Uczelni dotyczących komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Rektorowi i Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju
101/2017 13-09-2017 w sprawie nadawania i odwoływania uprawnień dla pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie dostępu do danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"
100/2017 13-09-2017 w sprawie zasad dotyczących realizacji obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on" w Politechnice Wrocławskiej (zmiana ZW 18/2015, ZW 102/2016)
99/2017 13-09-2017 w sprawie powołania Zespołu Doradców ds. Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
98/2017 13-09-2017 w sprawie aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych Uczelni związanych z zakończeniem realizacji projektów
97/2017 31-08-2017 w sprawie wprowadzenia wzorów umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych
96/2017 31-08-2017 w sprawie zasad i wzorów wypełniania dyplomów ukończenia studiów, odpisów dyplomu, odpisów do akt Uczelni, suplementów do dyplomu i ich odpisów oraz duplikatów tych dokumentów, odnoszących się do studiów ukończonych po 30 września 2017 roku
95/2017 31-08-2017 w sprawie ogólnych zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomu oraz duplikatów tych dokumentów
94/2017 24-08-2017 w sprawie wprowadzenia wzorów umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych
93/2017 24-08-2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
92/2017 02-08-2017 w sprawie stypendiów dla studentów z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej
91/2017 02-08-2017 w sprawie wytycznych do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej (uchwalanych po dniu 1 października 2016 r.)-zmiana ZW 1/2017
90/2017 02-08-2017 w sprawie wytycznych do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej (zmiana ZW 11/2017)
89/2017 02-08-2017 w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia stosowanych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe
88/2017 18-07-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarki Finansowej w Politechnice Wrocławskiej oraz wydania tekstu ujednoliconego
87/2017 18-07-2017 w sprawie obowiązku ukończenia "Kursu dydaktyki szkoły wyższej" przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej
86/2017 18-07-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na stacjonarnych studiach doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej
82/2017 11-07-2017 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 51/2017 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych oraz liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/20
Ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 Wytworzone przez: Rektor Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2017